XML Sitemap Generator

Lumikha ng libreng sitemap para sa iyong website. Mag-scan ng hanggang 250 page!

Frequently Asked Questions

Ano ba ang sitemap?

Ang isang sitemap ay isang file na naglalaman ng mga link sa pinakamahalagang pahina ng iyong website para makita ang mga search engine at web crawler. Ito ay maaaring HTML, TXT, RSS, or XML format.

Bakit gagamit ng mga sitemap?

Ang mga sitemap ay makakatulong sa SEO. Ang Sitemap protocol ay nilikha noong 2006 at malawak na pinagtibay ng mga search engine kabilang ang Google, Yahoo, at Bing.

Ano ba ang istura ng mga sitemap?

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
   <loc>http://www.example.com/</loc>
   <lastmod>2005-01-01</lastmod>
   <changefreq>monthly</changefreq>
   <priority>0.8</priority>
  </url>
</urlset>

Kailangan ba ang site ko ng sitemap?

Hindi naman kinakailangan. Ang mga sitemap ay kapaki-pakinabang lalo na para sa malalaking website na may maraming mga pahina at imahe,ngunit maaaring hindi kailangan ng mas maliit na mga website ang mga ito upang ganap na ma-index.

Saan pwedeng i-upload ang sitemap.xml?

lagay ang iyong sitemap sa root Directory ng iyong server sa https://example.com/sitemap.xml. Kadalasan, ang folder na ito ay pinapangalanan ng /public_html o /httpdocs.

Pagkatapos ay i-notify ang mga search engine gamit ang kanilang mga tool sa webmaster: